SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO - PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA

Hľadanie potenciálu každého dieťaťa a posilňovanie jeho celistvého vývinu v spolupráci s rodinou.

Zameriavame sa na ranú starostlivosť a poradenstvo. Našou prioritou je hľadanie potenciálu každého dieťaťa a posilňovanie jeho celistvého vývinu v spolupráci s rodinou.

ofbornik s dietatom_edited_edited.jpg
 

Komu sú naše odborné služby určené?

Prioritne pre deti od narodenia do 7 rokov. Naše služby však môžeme poskytovať až do pätnásteho roku života dieťaťa.

★ s rizikom vo vývine
★ predčasne narodené
★ s telesným postihnutím
★ s mentálnym postihnutím
★ so zrakovým, sluchovým postihnutím
★ s viacnásobným postihnutím
★ deti s poruchou autistického spektra
★ choré a zdravotne oslabené deti

 

Nečakajte do 3 rokov dieťaťa!

Včasné poskytnutie starostlivosti o dieťa s oneskorením alebo postihnutím vo vývine, môže prispieť k zmierneniu dôsledkov oneskorenia na jeho celkový vývin.

 

Odborné služby, ktoré poskytujeme:

● diagnostické vyšetrenie na posúdenie miery príznakov autistického spektra

● vývinový diagnostika

● špeciálno - pedagogická, psychologická diagnostika

● funkčné vyšetrenie zraku

​● zraková terapia

● sluchová výchova

● posúdenie školskej zrelosti

● komplexná stimulácia psychomotorického a zmyslového vývinu

● podpora reči a komunikácie

● nácvik alternatívnej a augmentatívnej komunikácie

● fyzioterapia

● diagnostika a terapia vzťahovej väzby

● podpora pozornosti

● programy pre predškolákov

● výchovné poradenstvo

● poradenstvo pri zabezpečovaní kompenzačných a špeciálnych pomôcok

● skupinové aktivity pre deti

● prednášky pre rodičov, odborníkov a širšiu verejnosť

● metodické vedenie pedagógov procesom integrácie, procesom tvorby individuálnych plánov

CENNÍK SLUŽIEB ODBORNEJ STAROSTLIVOSTI NÁJDETE TU!

 

Metódy, s ktorými pracujeme:

Poskytujeme komplex psychologických, špeciálno - pedagogických intervencií s využitím rôznych techník, metód a prístupov.

Zraková terapia

TEACCH

Posunkový jazyk

Bazálna stimulácia

Snoezelen

TOBII Eye Tracker

KUPOZ, HYPO

Metóda dobrého štartu

Handle prístup

Výmenný obrázkový komunikačný systém

ABA terapia

Bobath koncept

 

+421915 952 123

  • Google Places
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

©2020 by Centrum včasnej intervencie Žilina.