top of page
Kid playing bricks

NEVERBÁLNA KOMUNIKÁCIA VO VÝCHOVNE VZDELÁVACOM PROCESE U ŽIAKOV S NARUŠENOU KOMUNIKAČNOU SCHOPNOSŤOU SO ZAMERANÍM NA VYUŽITIE PRINCÍPOV METÓDY VOKS

20. – 21.3.2023 v priestoroch CVIZA Saleziánska 4, 010 77 Žilina

Oznamujeme vám, že pôvodný kurz „Výmenný obrázkový komunikačný systém", ktorý sa mal konať v dňoch 20.- 21.3.2023, na základe inštrukcií vzdelávacieho centra, ktoré pre nás kurz zabezpečuje, nahrádzame kurzom nasledovným:


NEVERBÁLNA KOMUNIKÁCIA VO VÝCHOVNE VZDELÁVACOM PROCESE U ŽIAKOV S NARUŠENOU KOMUNIKAČNOU SCHOPNOSŤOU SO ZAMERANÍM NA VYUŽITIE PRINCÍPOV METÓDY VOKS


Lektori:

Mgr. Marcela Žížalová Jarolímová, Mgr. Nataša Habarta Alešová


Miesto konania: Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o., Saleziánska 4, Žilina, budova Bytterm, veľká zasadačka 1. poschodie

Počet hodín: 12

Maximálny počet účastníkov: 30

Termín konania: 20. – 21.3.2023

Cena: 220 eur.

V cene sú zahrnuté materiály, drobné občerstvenie (káva, čaj, ovocie, ...).

Platba: Poplatok zaplatíte na základe platobných údajov, ktoré obdržíte vopred mailom. Poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 13.2.2023.

Prihlásiť sa môžete TU


Pre koho je kurz určený

Cieľovou skupinou sú špeciálni pedagógovia, učitelia špeciálnych základných škôl, vychovávatelia, učitelia špeciálnych materských škôl,
učitelia materských škôl integrujúcich žiaka s PAS alebo s ťažkou poruchou komunikácie v kombinácii s mentálnym postihnutím a ďalší pedagogickí pracovníci, odborníci pracujúci v oblasti sociálnych služieb.


Anotácia

Účastníci získajú základné informácie o možnosti využitia rôznych typov alternatívnych a augmentatívnych foriem komunikácie u žiakov s narušenou
komunikačnou schopnosťou. Prehĺbia si základné zručnosti komunikačnej metódy VOKS vo výchove a vzdelávaní žiakov s NKS. Zoznámia sa s konkrétnymi pomôckami pri aplikácii metódy VOKS do výučby a vzdelávania. Naučia sa vytvárať osobný komunikačný systém u žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou.


Program

1. deň

Augmentatívna a alternatívna komunikácia - vysvetlenie pojmov a ciele, výhody a nevýhody AAK, praktické odporúčania pre využívanie metód AAK
vrátane vhodnosti použitia AAK u detí s ťažko narušenou komunikačnou schopnosťou (ďalej len NKS).


Prehľad metód AAK -metódy bez pomôcok (gestá, znakové jazyky), metódy s pomôckami netechnickými (predmety, fotografie, grafické symboly, komunikačné knihy),
metódy s pomôckami technickými (pomôcky s hlasovým výstupom, počítač, tablet), videoukážky.


2. deň

Metóda VOKS (Výmenný komunikačný systém) a jej praktické využitie vo výchovno-vzdelávacom procese u žiakov s NKS vo výchove a vzdelávaní.


Postupy pri vytváraní osobného komunikačného systému, jeho využitie pre každodenné dorozumievanie vo výchove a vzdelávaní.

VZDELÁVANIE PRE ODBORNÍKOV: Welcome
Image by Caleb Woods

AKO ROZPOZNAŤ AUTIZMUS – BATOĽATÁ, PREDŠKOLÁCI A OSOBY S PORUCHAMI INTELEKTU

13.-15.2.2023 v priestoroch CVIZA Saleziánska 4, 010 77 Žilina

Rozsah

3 dni, 21 vyučovacích hodín. Časový harmonogram dostane každý účastník mailom niekoľko dní pred konaním seminára.


Lektor

PhDr. Kateřina Thorová, PhD.

Klinická psychologička, ktorá sa v ČR ako prvá špecializovala na prácu s deťmi s PAS. Venuje sa prednáškovej a supervíznej činnosti v zdravotníckych, sociálnych i vzdelávacích zariadeniach. Podieľa sa na veľkom množstve projektov, ktoré sa snažia zlepšiť situáciu ľudí s PAS v ČR. Je autorkou mnohých odborných publikácií. Je zakladateľkou občianskeho združenia APLA – od roku 2015 Nautis.


Cena

240€

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 8.2.2023 na základe faktúry, ktorú dostanete vopred elektronicky.


Prihláška

elektronicky TU

Seminár je určený pre odborníkov, ktorí sa v praxi venujú diagnostike, depistáži a screeningu detí s PAS do troch rokov a pre všetkých, ktorí sa v prvej línií stretávajú s deťmi s rôznymi vývinovými ťažkosťami. Vhodný je pre pracovníkov vo včasnej intervencii, pediatrov, psychológov, zdravotné sestry, poradenských pracovníkov – psychológov, logopédov, špeciálnych pedagógov. Pre tých, ktorí chcú pochopiť odlišnosti v ranom vývine a porozumieť prejavom autizmu do väčšej hĺbky.


Počet účastníkov

Max. 20


Obsahové informácie

Modul 0 – Batoľatá

Rozpoznávanie a porozumenie raným symptómom autizmu - video ukážky (porovnávanie bežného a atypického sociálneho správania od 15 mesiacov do 3 rokov veku. Vývin sociálneho mozgu a jeho význam v rámci evolúcie, učenia a fungovania v spoločnosti. Cez video ukážky budú prezentované charakteristické symptómy podľa kritérií DSM 5. Zoznámenie sa so základnými screeningovými a testovými metódami. Metódy a techniky, ako nadväzovať interakcií s dieťaťom, aby sa prípadné charakteristické deficity pre autizmus stali detekovateľnými. Skupinová diskusia.

Modul 1 – predškoláci a osoby s poruchami intelektu

Sociálne komunikačné deficity u PAS, ako im porozumieť a ako ich rozoznať vo vývinovom kontexte. Funkčný profil dieťaťa s PAS. Rozoznanie autizmu od poruchy intelektu alebo ako rozpoznať PAS u detí s poruchami učenia. Škála CARS (štandard), administrácia a vyhodnotenie, na čo si dávať pozor pri škálovaní dielčích položiek, falošná negativita a falošná pozitivita. Video ukážky, praktické škálovanie, rozbor rizík a interpretácia výsledkov.


Formy práce

Seminár je veľmi prakticky zameraný


Osvedčenie

Po ukončení obdržia účastníci osvedčenie o absolvovaní.


Ubytovanie a strava

Ubytovanie a stravu si zabezpečuje každý účastník sám. Na seminári bude k dispozícii drobné občerstvenie, káva, čaj.


Kontaktné údaje

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte mailom: vzdelavanie@cvizilina.sk

telefonicky +421915952125

VZDELÁVANIE PRE ODBORNÍKOV: Welcome
bottom of page