top of page

SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE

Sprevádzanie a podpora rodín s deťmi do 7 rokov, ktorých vývin je rizikový, alebo ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia.

Našim poslaním je skvalitňovať život rodinám prostredníctvom včasnej podpory poskytovanej rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom od najranejšieho veku formou komplexných služieb.

Naše služby poskytujeme terénnou formou na území celého Žilinského a aj Trenčianskeho samosprávneho kraja.

SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE JE BEZPLATNÁ!

Viac o službe včasnej intervencie sa môžete dozvedieť aj v tomto letáku, alebo tomto videu

family-2901211_1920_edited_edited.jpg

Čo je služba včasnej intervencie?

Služba včasnej intervencie je sociálna služba (podľa Zákona č. 448/2008 Z.z.), ktorá sa poskytuje dieťaťu do siedmych rokov jeho veku ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa.

V rámci služby včasnej intervencie poskytujeme:

1. Špecializované sociálne poradenstvo

2. Sociálnu rehabilitáciu

3. Stimuláciu komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím

4. Preventívne aktivity

5. Komunitnú rehabilitáciu


Služba včasnej intervencie je poskytovaná bezplatne.

Náš odborný tím dochádza priamo do rodiny, kde poskytujeme odbornú pomoc a poradenstvo podľa potrieb rodiny v prirodzenom prostredí. Rodičom prinášame dôležité informácie a zároveň sprevádzame rodinu v starostlivosti a výchove dieťaťa.


Náš odborný tím tvorí:

★ rodina so zdravotne znevýhodneným dieťaťom alebo rizikom vo vývine v ranom veku

★ špeciálny pedagóg

★ sociálny pracovník

★ psychológ

★ fyzioterapeut

★ externí spolupracovníci

★ dobrovoľníci

Veríme, že rodina je najlepším miestom pre optimálny vývin dieťaťa, a každé dieťa so zdravotným znevýhodnením má právo na odbornú starostlivosť, ktorá rozvíja jeho potenciál od ranného veku.

Naše zásady

 • Podporujeme rodinu včas

 • Rodinu sprevádzame dôležitými etapami v ich živote

 • Podporujeme rodinu v prirodzenom prostredí

 • Stojíme pri rodine v každej situácii, keď nás o to požiada

 • Poznávame rodinu a jej potreby v prirodzenom prostredí

 • Pracujeme s individuálnymi potrebami každej rodiny

 • Individuálne plány rodiny vznikajú spoločne a rodinou, ktorá formuluje svoje vlastné a jasné ciele

 • Poskytujeme komplexné a vysoko individualizované poradenstvo

 • Nepreberáme kompetencie za rodičov, rodičia sami prijímajú rozhodnutia, rešpektujeme právo na vlastné rozhodnutia

 • Rešpektujeme právo na ochranu súkromia

 • Podporujeme vývin dieťaťa a jeho potenciál v prirodzených podmienkach a bežných denných aktivitách rodiny

 • Pracujeme na skoordinovaní rôznych odborníkov v záujme rodiny s cieľom vzájomne sa informovať a nastavovať spoločné ciele

 • Členovia rodiny a poradcovia včasnej intervencie tvoria spoločný tím, vzájomne spolupracujú, podporujú sa v partnerskom prístupe

 • S rodinami budujeme vzťahy postavené na dôvere, komunikujeme otvorene, dávame a prijímame spätnú väzbú

 • Využívame vlastných zdrojov rodiny a komunity

anna-pritchard-xGnnOE8p29g-unsplash_edit
john-mark-smith-9QTQFihyles-unsplash_edi

Čo ponúkame rodinám?

Volunteers Packing Food

Podpora, sprevádzanie a informácie pre rodičov

Výchovné a špecializované poradenstvo rodičom

Zorientovanie sa v tom, aké dôsledky má znevýhodnenie dieťaťa na každodenný život rodiny

Porozumenie prejavom dieťaťa

Vytváranie vhodného prostredia pre dieťa so zdravotným znevýhodnením i jeho súrodencov

Poradenstvo v oblasti vývinu dieťaťa, či už v pohybovom vývine, polohovaní, podpore kŕmenia, stimulácie zmyslového vnímania, či v podpore komunikácie

Požičiavanie hračiek, pomôcok a literatúry

Sprostredkovanie kontaktov na iné odborné pracoviská

Pomoc pri výbere a zaobstarávaní rehabilitačných kompenzačných pomôcok ako aj hračiek a iných podporujúcich pomôcok

Sociálne poradenstvo v oblasti nároku na dávky a kompenzácie

Informácie o možnostiach získania podpory cez individuálne granty a nadácie

Poradenstvo pri výbere predškolského školského zariadenia,
či následnej služby pre dieťa

Podporné skupiny pre rodičov

Prednášky, webináre, workshopy a prezentácie

Sprevádzanie na úrady a k lekárom

Kurzy posunkového jazyka pre rodičov

Slniečka v akcii

Kultúrno-spoločenské podujatia

bottom of page