Riaditeľka centra, špeciálna pedagogička

Mgr. BARBORA GRONSKÁ

"Práca poradcu včasnej intervencie je pre mňa, aj napriek mojej dlhoročnej praxi s deťmi so špeciálnymi potrebami, výzvou a zároveň odmenou, učí ma byť lepším človekom. Je pre mňa cťou byť niekým, koho rodina prijíma a dôveruje mu. Vážim si štatút rodiny a jeho poslanie, preto verím, že poskytnutie skorej podpory rodine so zdravotne znevýhodneným dieťaťom má zmysel."

Špeciálna pedagogička

Mgr. ROMANA REPKOVSKÁ

"Pre mňa je výhoda pracovať v odbornom tíme, kde spoločne konzultujeme a hľadáme možnosti, ako byť pre rodinu s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením čo najviac nápomocný."

Sociálna pracovníčka

Mgr. KRISTÍNA KORŠŇÁKOVÁ

"Službu včasnej intervencie vnímam ako dôležitú pre jej včasnosť, dlhodobosť a komplexnosť. Na rozdiel od iných služieb je SVI výnimočná tým, že sa realizuje priamo v domácom prostredí, čo je pre rodiny príjemnejšie a organizačne jednoduchšie. Starostlivosť o dieťa s postihnutím alebo rizikovým vývinom je náročné pre všetkých členov rodiny. SVI predstavuje dlhodobú podporu pre rodiny tak, aby mohli žiť bežným spôsobom života napriek zdravotnému stavu ich dieťaťa."

Fyzioterapeutka

Mgr. LENKA DIKOŠOVÁ

"Za veľkú výhodu služby včasnej intervencie považujem práve prácu v domácom prostredí rodín. Spoločne s rodičmi sa snažíme hľadať rôzne spôsoby a situácie, ako je možné podporiť dieťa v rámci bežných denných činností."

Psychologička

Mgr. MARTINA GIERTLOVÁ

"Narodenie dieťaťa s postihnutím alebo rizikom vo vývine predstavuje pre rodinu veľkú zmenu, s ktorou prichádza odhodlanie, odvaha, trpezlivosť a láska. Cieľom služby včasnej intervencie je stáť pri rodine od začiatku, dlhodobo ju sprevádzať v dobrých i náročných životných situáciách, podporovať v hľadaní vlastných zdrojov a pomôcť im začleniť sa čo najlepšie do života. Vyzdvihovanie a podporovanie potenciálu dieťaťa zvyšuje kvalitu života celej rodiny. Som hrdá, že môžem byť súčasťou nie len tejto cesty rodiny ale aj úžasného tímu odborníkov."

Špeciálna pedagogička

Mgr. ELIŠKA BUČKOVÁ

"Verím, že sprevádzaním a odbornou pomocou dokážeme s mojimi spolupracovníčkami pomôcť rodičom nájsť správnu cestu ako vhodne podporovať vývin ich dieťaťa tak, aby dokázalo v živote čo najviac využiť svoje schopnosti a možnosti. Dokážem spolupracovať s rodinou v ich prirodzenom domácom prostredí, pretože tam sa dieťa učí spoznávať svet."

Špeciálna pedagogička

Mgr. MÁRIA FULMELOVÁ

"Mojim poslaním v tejto práci je stáť pri rodine a hľadať možnosti a smer vo výchove a vzdelávaní spolu s ňou. Poukázať na jedinečnosť ich dieťaťa a viesť ich k tomu, aby ju prijali a rozvíjali."

Špeciálna pedagogička

Mgr. EVA TRNOVCOVÁ

"Pracovať v službe včasnej intervencie s ostatnými odborníkmi v tíme pre mňa znamená spoločne sprevádzať rodinu, porozumieť ich potrebám a podporovať ich v neľahkých životných situáciách. Taktiež poukázať na silné stránky dieťaťa a na to, že s ich podporou môže byť šťastné a rozvíjať sa."

Klinický psychológ

Mgr. SIMONA PRIESOLOVÁ

"Snažím sa o skvalitnenie života ľudí, ktorí prežívajú neľahké obdobie spojené či už s vlastným prežívaním alebo v rámci rodiny, ktorej dieťa sa narodilo so špecifickým zdravotným problémom.
Verím, že včasná stimulácia dieťaťa môže dopomôcť ku kvalitnejšiemu životu celej rodiny. Práca v tíme mi prínáša komplexnejší pohľad na situáciu rodín, ktorých sme na určité obdobie v živote súčasťou."

Psychologička

Mgr. ZUZANA GAVLÁKOVÁ

"V našom centre sa snažíme hľadať potencial každého dieťaťa už v jeho najranejšom veku. Verím, že svojou prácou prispievam k zlepšeniu kvality života detí so zdravotným znevýhodnením ako aj celej jeho rodiny."

Logopedička

Mgr. JANA KIŠOVÁ

"Od mladosti ma veľmi zaujímala pomoc deťom so špeciálnymi potrebami. Rozpoznávanie problémov v komunikácii, porúch reči a ich následné terapeutické riešenia sú pre mňa radosťou a výzvou nielen v profesionálnom, ale aj osobnom živote. Veľký zmysel vidím v ranej starostlivosti, včasnej diagnostike dieťaťa a následnom vhodnom používaní komunikačných stratégií orientovaných na dieťa, ktoré učíme rodičov aj v našom centre."

Asistentka úseku sociálnej agendy

Mgr. KATARÍNA TÖRÖKOVÁ

"Podporujem skvelý odborný tím ako administratívna sila. Vytváram podporu, aby mohol tím efektívnejšie pracovať s rodinami. Túto úlohu vnímam ako dôležitú a významnú pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením."

Asistentka úseku sociálnej agendy

ĽUBICA MANGOVÁ

„Vždy som chcela pracovať s malými deťmi a preto som rada, že patrím do tímu špeciálnych pracovníčok, ktoré pomáhajú deťom so zdravotným znevýhodnením,aby sa dokázali začleniť do spoločnosti čo najlepšie.“

Asistentka úseku sociálnej agendy

DANIELA KUREK

"Mojou úlohou v tomto úžasnom tíme je zaznamenávať všetko do obrazov a oboznamovať verejnosť o našich aktivitách. Je krásne vidieť usmiate tváričky detí, ktoré každý deň prekonávajú samé seba spôsobom, ktorý si mnohí z nás nevedia ani predstaviť.
A samozrejme rodičov, ktorých naše dievčatá posúvajú vpred nápomocnými a povzbudivými slovami."

 

+421915 952 123

  • Google Places
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

©2020 by Centrum včasnej intervencie Žilina.