top of page

SÚKROMNÉ CENTRUM PORADENSTVA A
PREVENCIE CENTRA VČASNEJ INTERVENCIE

Základné informácie (osobnyudaj.sk)

pristupuje k Vašim osobným údajom zodpovedne a preto v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“), Vám ako dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle okrem svojich identifikačných a kontaktných údajov a kontaktných údajov zodpovednej osoby, sprístupňuje aj ďalšie potrebné informácie.


Komu sú naše odborné služby určené?

Prioritne pre deti od narodenia do 7 rokov. Naše služby však môžeme poskytovať až do pätnásteho roku života dieťaťa.

★ s rizikom vo vývine

★ predčasne narodené

★ s telesným postihnutím

★ s mentálnym postihnutím

★ so zrakovým, sluchovým postihnutím

★ s viacnásobným postihnutím

★ deti s poruchou autistického spektra

★ choré a zdravotne oslabené deti

Hľadanie potenciálu každého dieťaťa a posilňovanie jeho celistvého vývinu v spolupráci s rodinou.

Zameriavame sa na ranú starostlivosť a poradenstvo. Našou prioritou je hľadanie potenciálu každého dieťaťa a posilňovanie jeho celistvého vývinu v spolupráci s rodinou.

ofbornik s dietatom_edited_edited.jpg

Nečakajte do 3 rokov dieťaťa!

Včasné poskytnutie starostlivosti o dieťa s oneskorením alebo postihnutím vo vývine, môže prispieť k zmierneniu dôsledkov oneskorenia na jeho celkový vývin.

Odborné služby, ktoré poskytujeme:

● diagnostické vyšetrenie na posúdenie miery príznakov autistického spektra

● vývinový diagnostika

● špeciálno - pedagogická, psychologická diagnostika

● funkčné vyšetrenie zraku

​● zraková terapia

● sluchová výchova

● posúdenie školskej zrelosti

● komplexná stimulácia psychomotorického a zmyslového vývinu

● podpora reči a komunikácie

● nácvik alternatívnej a augmentatívnej komunikácie

● fyzioterapia

● diagnostika a terapia vzťahovej väzby

● podpora pozornosti

● programy pre predškolákov

● výchovné poradenstvo

● poradenstvo pri zabezpečovaní kompenzačných a špeciálnych pomôcok

● skupinové aktivity pre deti

● prednášky pre rodičov, odborníkov a širšiu verejnosť

● metodické vedenie pedagógov procesom integrácie, procesom tvorby individuálnych plánov

Metódy, s ktorými pracujeme:

bottom of page