top of page
Search
  • Tím CVI Žilina

Prijímanie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením do materskej školy – základné informácie pre rodičov


Prijímanie dieťaťa do zariadenia MŠ sa riadi § 5 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov.

Bližšie podrobnosti o prijímaní detí do MŠ ustanovuje § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov.

Výnimkou by nemali byť ani deti so zdravotným znevýhodnením, pretože aj oni sú vzdelávateľné a potrebujú byť začlenené do kolektívu rovnako ako deti zdravé.

Podľa § 59 ods. 5 školského zákona o prijatí dieťaťa so zdravotným postihnutím rozhoduje riaditeľ MŠ po vyjadrení:


PRÍSLUŠNÉHO ZARIADENIA VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE

a

VŠEOBECNÉHO LEKÁRA PRE DETI A DORAST


ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, vyjadrením príslušného odborného lekára.

V prípade neprijatia dieťaťa do materskej školy neexistuje žiaden právny predpis pre zákonných zástupcov ako postupovať keď nesúhlasia s rozhodnutím riaditeľa MŠ alebo ŠMŠ (viac www.minedu.sk - Prijímanie detí na pred-primárne vzdelávanie v materskej škole – aktualizácia, vypracované podľa právneho stavu platného k 30.11. 2017).

Ak sú deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami prijaté, zaraďujú sa do tried alebo do samostatných tried pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (§ 28 ods. 8 veta druhá školského zákona).

O zaradení dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhodne riaditeľ na základe:


A: odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast


B: školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie informovaného

súhlasu zákonného zástupcu.
Počet detí v triede môže byť znížený najviac o dve za každé dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Maximálny počet zaradených detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v jednej triede sú dve (§ 28 ods. 11 školského zákona).

Problém v prijímaní detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je často-krát z dôvodu nízkej kapacity MŠ, nevhodných personálnych, priestorových, materiálnych a iných podmienok.


Viac o príčinách, problémoch v prijímaní detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa dozviete v TOMTO článku: Majú všetky deti rovnaké šance?


Ak počas vzdelávania dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami riaditeľ MŠ alebo príslušné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie zistí, že vzdelávanie začleneného dieťaťa nie je na prospech začlenenému dieťaťu alebo deťom, ktoré sú účastníkmi výchovy a vzdelávania, navrhne po písomnom súhlase zriaďovateľa MŠ a písomnom súhlase príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zákonnému zástupcovi iný spôsob vzdelávania dieťaťa.

Ak zákonný zástupca nesúhlasí so zmenou spôsobu vzdelávania svojho dieťaťa, o jeho ďalšom vzdelávaní rozhodne súd (§ 28 ods. 13 školského zákona).

311 views0 comments

Comments


bottom of page