top of page
Search
  • Tím CVI Žilina

Ako postupovať pri prihlasovaní detí so zdravotným znevýhodnením do škôlPrihlasovanie detí so zdravotným znevýhodnením do bežných škôl:

- rodičia pri zápise uvedú, že ide o dieťa so zdravotným znevýhodnením a doložia správu od lekára.

- v prípade NKS správu od logopéda/klinického logopéda,

v ktorých starostlivosti bolo dieťa v predškolskom období.

- psychologická a špeciálnopedagogická diagnostika dieťaťa sa bude realizovať

v priebehu školského roka. Kompletná správa z vyšetrenia sa vypracuje dodatočne.


Prihlasovanie detí so zdravotným znevýhodnením do špeciálnych škôl:

- deti so zrakovým postihnutím, sluchovým postihnutím, telesným postihnutím, viacnásobným postihnutím a deti s autizmom alebo inou pervazívnou vývinovou poruchou sú prijímané do prvého ročníka špeciálnej školy podľa druhu postihnutia na základe žiadosti rodiča a lekárskej diagnostiky, prípadne s odporučením od predškolského zariadenia, ktoré zabezpečí rodič.

Vyjadrenie poradenského zariadenia v požadovanom termíne (momentálne do 15.6.2020) vystaví centrum na základe lekárskej správy.

Podrobné psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenie sa uskutoční v priebehu 1. ročníka.


- deti s mentálnym postihnutím sú prijímané do prvého ročníka špeciálnej školy na základe žiadosti rodiča a odporúčania lekára, ktoré zabezpečí rodič.

Ak bolo dieťa sledované v poradenskom zariadení, priloží aj správu z tohto zariadenia.

V priebehu 1. ročníka sa uskutoční psychologická a špeciálnopedagogická diagnostika, na základe ktorej sa rozhodne o zaradení dieťaťa do príslušného variantu.


- deti s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS) sú prijímané do 1. ročníka špeciálnej školy

na základe žiadosti rodiča a lekárskej diagnostiky, prípadne s odporučením od predškolského zariadenia, či klinického logopéda, ktoré zabezpečí rodič.V čase prerušenia prevádzky školských zariadení sa dané poradenské centrum pri vystavovaní písomného vyjadrenia, ktoré vyžaduje školský zákon a ktoré je obvykle súčasťou správy z diagnostického vyšetrenia (§ 11 ods. 9 pís. b) oprie o údaje o dieťati, ktoré má k dispozíci


Viac informácií k zápisu detí do škôl ako aj informácie o posudzovaní školskej spôsobilosti nájdete na TU.

63 views0 comments

Commentaires


bottom of page