top of page

pi 07. 10.

|

Žilina

Edukačno-behaviorálna intervencia v práci s klientmi s poruchou autistického spektra

Edukačno-behaviorálna analýzy vychádzajú z behaviorálnych metodík a princípov ABA. Školenie je určené pre špeciálnych pedagógov, sociálnych pracovníkov, logopédov, psychológov, liečebných pedagógov. Vítaní sú však všetci, ktorí majú o danú problematiku záujem.

Registration is closed
See other events
Edukačno-behaviorálna intervencia  v práci s klientmi s poruchou autistického spektra
Edukačno-behaviorálna intervencia  v práci s klientmi s poruchou autistického spektra

Čas a Miesto

07. 10. 2022, 19:00

Žilina, Saleziánska 4, 010 77 Žilina, Slovakia

O kurze

Náplň kurzu: Počas stretnutí sa budeme venovať teoretickým východiskám behaviorálnej intervencie, špecifikám klientov s PAS. Ďalej sa budeme  venovať týmto témam ako princípy učenia,  vytváraniu motivačného systému, vytváraniu vzťahu s klientom v rôznych prostrediach.

Vysvetlíme čo je adekvátna podpora pre klienta a zároveň sa budeme venovať vytváraniu intervenčných programov v kľúčových oblastiach vývinu klienta.

Určitá časť bude venovaná aj problémovému správaniu, analýze tohto správania u klienta a následnému riešeniu správania náročného na starostlivosť.

Záverečná časť vzdelávania bude mať supervízny charakter. Celé vzdelávanie je sprevádzané praktickými ukážkami a cvičeniami, účastníci budú pracovať individuálne aj v skupinách.

Maximálny počet účastníkov: 20

Forma: prezenčne

Vždy po ukončení modulu obdržia účastníci osvedčenie o ukončení.

Lektorky:

Mgr. Marcela Šimurková vyštudovala psychológiu na Trnavskej univerzite. Práci s deťmi sa venuje ako psychológ od roku 2000. Od roku 2010 pôsobí v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva Vrbové, kde pracuje s deťmi s rôznymi postihnutiami, najmä s deťmi s mentálnym postihnutím, autizmom a narušenou komunikačnou schopnosťou. V roku 2014 ukončila intenzívny medzinárodný 1 1⁄2 ročný výcvik v metodike ABA (45 hodín teórie, 160 hodín praktického cvičenia a 150 hodín supervízie).

Mgr. Oľga Rajecová

Vyštudovala liečebnú pedagogiku na Univerzite Komenského v Bratislave a od roku 2001 sa venuje klientom s PAS (porucha autistického spektra). Absolvovala viacero kurzov v behaviorálnych metodikách a vzdelávaní ľudí s PAS. Od roku 2019 pôsobí ako supervízor, predovšetkým ako konzultant pre klientov s autizmom. Pracovala prevažne s neverbálnymi klientami a ich rodinami.Od roku 2013 do roku 2022 pracovala v Autistickom centre Andreas ako liečebný pedagóg, od roku 2019 do roku 2022 tu pôsobila ako riaditeľka pre odbornú činnosť. Od roku 2014 sa venuje vzdelávaniu rodičov detí s PAS ako aj vzdelávaniu odborných zamestnancov v školstve a sociálnych službách. Spolupracovala na tvorbe štandardov manažmentu pacienta s PAS pre MZSR. Zároveň sa venuje klientom so správaním náročným na starostlivosť a podpore pozitívneho správania týchto klientov. K tejto metodike v roku 2021 v Prahe absolvovala akreditovaný výcvik. V rade pre poradenstvo v sociálnej práci pracuje ako odborný konzultant.

Termíny:

MODUL 1

Modul 1A:  7.10 . a 8.10. (piatok, sobota)

Modul 1B:  21.10.a 22.10. (piatok, sobota)

MODUL 2 možno absolvovať len po module 1

Modul 2A:  11.11. a 12.11.  (piatok, sobota)

Modul 2B:  po dohode s účastníkmi, účastníci budú potrebovať čas na vypracovanie intervenčných plánov a ich realizáciu s klientom

Modul 2C:  podľa záujmu účastníkov o supervíziu

Cena:

Modul 1 (1A, 1B – 4 dni) – 200 eur, poplatok  je potrebné uhradiť do 30.09.2022

Modul 2 (2A, 2B – 4 dni) – 230 eur, poplatok  je potrebné uhradiť do 4.11.2022

Modul 2 (2C) – podľa počtu záujemcov o supervíziu

Kurzovné je možné platiť po moduloch.

V cene je zahrnutý materiál, občerstvenie.

Presný časový harmonogram bude zaslaný účastníkom na mail.

Zdieľajte

bottom of page