top of page

ut 24. 3.

|

Centrum včasnej intervencie Žilina n. o.

AKO ROZPOZNAŤ AUTIZMUS - Batoľatá, predškoláci a osoby s poruchami intelektu

PhDr. Kateřina Thorová, PhD. Klinická psychologička, ktorá sa v ČR ako prvá špecializovala na prácu s deťmi s PAS. Venuje sa prednáškovej a suprervíznej činnosti v zdravotníckych, sociálnych i vzdelávacích zariadeniach. Je zakladateľkou združenia APLA a autorkou mnohých publikácií.

Kurz je už plne obsadený. Pre zápis do zoznamu čakateľov kontaktujte mangova@centravi.sk.
Ďakujeme
AKO ROZPOZNAŤ AUTIZMUS - Batoľatá, predškoláci a osoby s poruchami intelektu
AKO ROZPOZNAŤ AUTIZMUS - Batoľatá, predškoláci a osoby s poruchami intelektu

Čas a Miesto

24. 3. 2020, 8:00 – 26. 3. 2020, 16:00

Centrum včasnej intervencie Žilina n. o., Saleziánska 4, 010 77 Žilina, Slovakia

O kurze

Seminár je určený:

Pre odborníkov, ktorí sa v praci venujú diagnostike, depistáži a screeningu detí s PAS do troch rokov a pre všetkých, ktorí sa v prvej línií stretávajú s deťmi s rôznymi vývinovými ťažkosťami. Vhodný je pre pracovníkov vo včasnej intervencii, pediatrov, psychológov, zdravotné sestry, poradenských pracovníkov - psychológov, logopédov, špeciálnych pedagógov. pre tých ktorí chcú pochopiť odlišnosti v ranom vývine a porozumieť prejavom autizmu do väčšej hĺbky.

Obsahové informácie:

Modul 0 - Batoľatá

Sociálne správanie od 15 mesiacov do 3 rokov veku. Vývin sociálneho mozgu a jeho význam v rámci evolúcie, učenia a fungovania v spoločnosti. Cez ideo ukážky budú prezentované chrakteristické smptómy podľa kritérií DSM 5.

Zoznámenie sa so základnými screeningovými a testovými metódami. Metódy a techniky ako nadväzovať interakcie s dieťaťom aby sa prípadné charakteristické deficity pre autizmus stali detekovateľnými.

Modul 1 - Predškoláci a osoby s poruchami intelektu

Sociálne komunikačné deficity u PAS, ako im porozumieť a ako ich rozoznať vo vývoinovom kontexte. Funkčný prodil dieťaťa s PAS: Rozoznanie autizmu od poruchy intelektu alebo ako rozpoznať PAS u detí s poruchami učenia. Škála CARS (štandard), administrácia a vahodnotenie, an čo si dávať pozor pri škálovaní dielčich položiek, faločná negativita a falošná pozitivita. Viedo ukážky, praktické škálovnie, rozbor rizík a interpretácia výsledkov.

Cena:

€ 190,-

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 16.03.2020.

Faktúru k platbe dostanete na seminári. V prípade potreby vystavíme faktúru aj vopred.

Bankové spojenie: SK06 0900 0000 0051 6427 8634

Do správy pre prijímateľa uveďte: Priezvisko, K01 ZA 2020

POZOR! Účastnícky poplatok neuhradzajte skôr ako dostanete potvrdzujúci mail o prijatí prihlášky.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte mailom: vzdelavaniezilina@centravi.sk alebo telefonicky na 0915 952 123.

Zdieľajte

bottom of page