top of page
Search
  • Tím CVI Žilina

Termín a miesto podávania žiadostí do materskej školy alebo špeciálnej materskej školy


Termín a miesto podávania žiadostí pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ každej materskej školy, špeciálnej materskej školy po dohode so zriaďovateľom spravidla:


- od 15. februára do 15. marca (budova materskej školy, budova špeciálnej materskej školy, iné verejne dostupné miesto, veľa materských škôl, špeciálnych materských škôl má termín a miesto zápisu, ako aj podmienky prijímania detí do materskej školy, špeciálnej materskej školy uverejnené aj na svojej webovej stránke).

Prijímanie žiadostí by sa malo uskutočniť:

V termíne od 30. apríla do 31. mája, v nadväznosti na obdobie zápisov detí do prvého ročníka základných škôl, niektoré materské školy ešte presnejšie ohraničili termín a vybrali napríklad jeden májový týždeň alebo niektoré konkrétne dni.


Sú však mestá, kde je možné podať prihlášku skôr, preto je najlepšie skontaktovať sa s riaditeľom MŠ, ŠMŠ alebo odborom školstva na mestskom úrade, kde vám poskytnú presné informácie o vyťaženosti MŠ.

Počet žiadostí nie je nijako obmedzený, môžete podať žiadosť aj do viacerých MŠ, ŠMŠ naraz.

POZOR: Ak vaše dieťa prijmú do viacerých MŠ, rozhodnite sa pre jednu a ostatné o tom upovedomte.

Potrebné dokumenty o prijatie do materskej školy, špeciálnej materskej školy.

- Žiadosť o prijatie (MŠ, ŠMŠ ju väčšinou majú na vlastných webových stránkach)

- Odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast (zvyčajne je súčasťou žiadosti o prijatie)

- Odporúčanie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (väčšinou sa to vyžaduje u detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré sú integrované)


Vyjadrenie a odporúčanie odborného lekára (niekde to vyžadujú – informujte sa v danej MŠ alebo ŠMŠ)


Ak ide o dieťa vyžadujúce diétny stravovací systém na tieto druhy diéty: šetriaca, diabetická, bezgluténová (bezlepková) predloží zákonný zástupca písomné posúdenie odborného lekára preukazujúce potrebu a nutnosť poskytovania diétneho stravovania pre dieťa.

Na Slovensku je príprava diétnych jedál pre školské deti priamo upravená v právnych predpisoch. Školský zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z. (ďalej len zákon) umožňuje pripravovať v školskej jedálni pre deti a žiakov diétne jedlá.

56 views0 comments

Comments


bottom of page